The Best Tea from Northern Thailand

WWT Wawee Tea : The Best Tea from Northern Thailand

WWT Wawee Tea : The Best Tea from Northern Thailand


'จุดแข็งที่สุดของผู่เอ๋อร์ชาวาวี คือ วัตถุดิบ(ใบชา)ที่เก็บจากต้นชาที่มีอายุมาก เติบโตและเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ ผลผลิตออกมา พาร์ตเนอร์ของชาวาวีในประเทศจีนจึงรับซื้อผลผลิตทั้งหมด และเนื่องจากการทำผู่เอ๋อร์ดิบต้องมีความละเอียดและทำโดยผู้ชำนาญเท่านั้น ทำให้ยังไม่มีคู่แข่งนัก ปัจจุบันมีผู้ผลิตผู่เอ๋อร์ไม่กี่แห่งในประเทศไทย ดอยวาวีคือหนึ่งในนั้น เพราะต้นชาป่าที่ดอยวาวีมีความอุดมสมบูรณ์และได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างถูกต้องมากที่สุด ส่วนใหญ่พื้นที่อื่นเก็บใบมาทำเป็นเมี่ยง(ใบชาหมักของคนล้านนา) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและเป็นที่นิยมของคนในล้านนา แต่ว่าได้ราคาต่ำไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ'

'การผลิตชาวาวี เริ่มจากการเก็บยอดชาอย่างถูกต้อง คือ เก็บในตอนเช้า เก็บยอดที่มี 1 ยอด 2 ใบ 100% เก็บเสร็จแล้ว ก็นำมาคั่วในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม จากนั้นจะนวดด้วยมือและเอาไปตาก เพื่อให้แห้งภายในแดดเดียว จะได้เป็นผู่เอ๋อร์ดิบเกรดเอ เมื่อนำมาอัดเป็นแผ่น ต้องเก็บบ่มในที่ที่อากาศถ่ายเท มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จึงจะกลายเป็นชาผู่เอ๋อร์สุก ตอนนี้ผู่เอ๋อร์ดิบจำหน่ายหน้าร้านในราคากิโลกรัมละ 2,000 - 4,000 บาท แต่ถ้าส่งไปที่ประเทศจีนได้ราคากิโลกรัมละ 2,500 - 6,000 บาท กรรมวิธีในการผลิต เป็นการผลิตที่ได้ตามมาตรฐานของจีน ทำให้เมื่อมีผลผลิตออกมาได้เท่าไร พาร์ตเนอร์(ผู้ร่วมค้า)ของชาวาวีในประเทศจีนรับซื้อหมด แต่ก็แบ่งไว้จำหน่ายหน้าร้านบ้าง เพื่อให้คนไทยได้ดื่ม ได้ชิมชาที่ว่ากันว่าน่าจะดีที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก'

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์